Aktobe Qurylys Montaj Koleji

 • Құрметті талапкерлер! Гранттар байқауының нәтижелері 25- тамыз!
 • Әдістемелік жұмыс

  Оқу-әдістемелік жұмыс

  Оқу-әдістемелік жұмыс-бұл колледждің білім беру процесін психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-материалдық объектілермен, тәрбие мен дамытуды  қамтамасыз ету бойынша қызметі.

     Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс ғылым мен білімді интеграциялау, оқу және тәрбие процесін қамтамасыз ету және жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу, білім беру ұйымдарында және тиісті инфрақұрылымда педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

  Әдістемелік кабинет жұмысының басым бағыттары:

  – жаңа педагогикалық технологияларды оқу және енгізу;

  – жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу;

  – оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу;

  – педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру.

  Колледждің әдістемелік жұмысының мақсаты-техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру аясында бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау үшін оқу-тәрбие процесіне заманауи инновациялық технологияларды енгізу арқылы жағдай жасау.

  Оқу-әдістемелік жұмыстың міндеттері::

  – білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;

  – білім беру процесінің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және қолданыстағы технологияларды жетілдіру;

  – педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру.

  Колледждегі әдістемелік жұмыстың негізгі түрлері:

  – оқытушылармен жеке әдістемелік жұмыс;

  – колледж педагогтарының әдістемелік жұмысына басшылық жасау;

  – инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау, соның ішінде колледждің педагогикалық ұжымы;

  – Оқу құралдары мен әдістемелік ұсынымдарды жазу және жариялау;

  – тұрақты және уақытша әдістемелік семинарлар, педагогикалық оқулар, консультациялар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, педагогикалық шеберлік конкурстары және т. б. ұйымдастыру.;

  – педагогикалық кеңестерде, әдістемелік кеңестерде тақырыптық сөз сөйлеулер;

  – Оқу құралдары мен әдістемелік ұсынымдарды жазу және жариялау;

  – тұрақты және уақытша әдістемелік семинарлар, педагогикалық оқулар, консультациялар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, педагогикалық шеберлік конкурстары және т. б. ұйымдастыру.;

  – педагогикалық кеңестерде, әдістемелік кеңестерде тақырыптық сөз сөйлеулер;

  -ғылыми-әдістемелік семинарларға, түрлі деңгейдегі конференцияларға қатысу;

  – сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды дайындауға және өткізуге көмек көрсету;

  -білім беру үдерісін ұйымдастыру және басқару, ғылыми-әдістемелік жұмысты жоспарлау бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеу, байқау, конкурстар, көрмелер туралы әр түрлі ережелерді әзірлеу.

  Учебно-методическая работа

  Оқу-әдістемелік жұмыс

  Учебно-методическая работа – это деятельность колледжа по обеспечению образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-методическими и учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, воспитательных и развивающих целей.

  Оқу-әдістемелікжұмыс – білім беру үдерісіноқытушылық, тәрбиелік және дамытушылық мақсаттарғажеткізуүшінпсихологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелікжәнеоқу-материалдықобъектілерменқамтамасызетубойыншаколледждіңқызметі.

  Учебно-методическая и научно-методическая работа осуществляется в целях интеграции науки и образования, обеспечения и совершенствования учебного и воспитательного процесса, разработки и внедрения новых технологий обучения, обеспечения повышения квалификации педагогических работников в организациях образования и соответствующей инфраструктуре.

  Оқу-әдістемелікжәнеғылыми-әдістемелікжұмысғылым мен білімдіинтеграциялау, оқужәнетәрбиепроцесінқамтамасызетужәнежетілдіру, оқытудыңжаңатехнологияларынәзірлеужәнеенгізу, білім беру ұйымдарындажәнетиістіинфрақұрылымда педагог қызметкерлердіңбіліктілігінарттырудықамтамасызетумақсатындажүзегеасырылады.

   Приоритетным направлениями работы методического кабинета является:

  – изучение и внедрение новых педагогических технологий;

  – внедрение новых образовательных программ;

  – разработка учебно-программной документации;

  – повышение квалификации педагогических кадров.

  Әдістемелік кабинет жұмысының басым бағыттары::

  – жаңа педагогикалық технологияларды оқу және енгізу;

  – жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу;

  – оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу;

  – педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру.

  Целью методической работы колледжа является создание условий для подготовки конкурентоспособных кадров в рамках реализации программ технического и профессионального образования путем внедрения современных инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

  Колледждіңәдістемелікжұмысыныңмақсаты – оқу-тәрбиеүдерісінезаманауиинновациялықтехнологиялардыенгізуарқылытехникалықжәнекәсіптікбілім беру бағдарламаларыніскеасырушеңберіндебәсекегеқабілеттікадрлардыдаярлау үшін жағдай жасау.

  Задачами учебно-методической работы являются:

  – научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ;

  – разработка, внедрение новых и совершенствование существующих технологий, методов, средств и форм образовательного процесса;

  – развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование научно-методического потенциала педагогического коллектива.

  Оқу-әдістемелікжәнеғылыми-әдістемелікжұмыстыңміндеттері:

  -білім беру бағдарламаларыніскеасырудығылыми-әдістемелікқамтамасызету;

  -білім беру үдерісінқолданыстағытехнологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарынәзірлеу, енгізужәнежетілдіру;

  – педагогтыңшығармашылықойлауындамыту, педагогикалыққызметкерлердіңбіліктілігінжәнекәсібишеберлігінарттырудықамтамасызету, педагогикалықұжымныңғылыми-әдістемелікмүмкіндігінжетілдіруболыптабылады.

  Основные формы методической работы в колледже:

  – индивидуальная методическая работа с преподавателями;

  – руководство методической работой педагогов колледжа;

  – распространение и обобщение инновационного педагогического опыта, в том числе и педагогического коллектива колледжа;

  – написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;

  -организация постоянных и временных методических семинаров, педагогических чтений, консультаций, круглых столов, конференций, конкурсов педагогического мастерства и др.;

  – тематические выступления на педагогических советах, методическом совете;

  – участие в научно-методических семинарах, конференциях различного уровня;

  – помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;

  – разработка методической документации по организации и управлению образовательным процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных положений о смотрах, конкурсах, выставках.

  Колледждегі әдістемелік жұмыстың негізгі түрлері:

  – оқытушылармен жеке әдістемелік жұмыс;

  – колледж педагогтарының әдістемелік жұмысына басшылық жасау;

  – инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату және жинақтау, соның ішінде колледждің педагогикалық ұжымы;

  – Оқу құралдары мен әдістемелік ұсынымдарды жазу және жариялау;

  – тұрақты және уақытша әдістемелік семинарлар, педагогикалық оқулар, консультациялар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, педагогикалық шеберлік конкурстары және т. б. ұйымдастыру.;

  – педагогикалық кеңестерде, әдістемелік кеңестерде тақырыптық сөз сөйлеулер;

  -ғылыми-әдістемелік семинарларға, түрлі деңгейдегі конференцияларға қатысу;

  – сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды дайындауға және өткізуге көмек көрсету;

  -білім беру үдерісінұйымдастыружәнебасқару, ғылыми-әдістемелікжұмыстыжоспарлаубойыншаәдістемелікқұжаттардыәзірлеу, байқау, конкурстар, көрмелертуралыәртүрліере